En aquesta sessió, abans de passar als continguts digitals i l'avaluació

coneixerem altres entorn d'aprenentatge virtual diferents de la wiki.
Murals digitals

Conferència del Ramon Grau: "Model didàctic, competències i tecnologia digital"
http://9al21.blogspot.com/

Creació de contingut digital amb tasques cooperatives
Continguts previs
Presentació d'un cas: L'asma
Document de treball

AVALUACIÓ (Rúbriques)Generador de rúbriques